ვებგვერდი მზადების პროცესშია

წესები

უკან


ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა


ადმინისტრაციის შეფასება 

 

არქივის წარმოების დებულება


ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი


ბიბლიოთეკის დებულება


განათლების ხარისხის განვითარების შიდა მექანიზმები


დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვენისა და განთავსების წესი


თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესი


ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი


პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა


პროგრამის შემუშავების, ცვლილების შეტანის წესი


პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (დუალური)აპლიკანტთა შერჩევის წესი


პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასების სისტემის მარეგულირებელი წესი


პროფესიული განათლების მასწავლებლების და პერსონალის შერჩევისა და სამსახურში მიღების ერთიანი წესი


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების (მოდიფიცირება) შეტანის და გაუქმების წესი


პროფორიენტაციისა და კურსდამთავრებულების ბაზის მართვის მექანიზმები


საექსპერტო კომისიის დებულება


სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები


სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი


საქმისწარმოების წესი


სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის პირობების დაცვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქცია


სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია


წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი

 

სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი