2019 წლის შემოდგომის მიღებაზე ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" ჩარიცხულ აპლიკანტთა სია