ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ჩასარიცხი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და წარდგენის ვადები
 
2020 წლის 17 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით, ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" იწარმოებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი შემდეგი სახის დოკუმენტაციის მიღება:
☑️პირადი (კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;
☑️პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
☑️აპლიკანტის არასრულწლოვნების შემთხვევაში, კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
☑️ 2 ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
☑️პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისად, საბაზო ან სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი (ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი) ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის დედანი (ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი), რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო (სრული) ზოგადი განათლების მიღების გარეშე;
 
მნახველთა რაოდენობა: 441