საწარმოო პრაქტიკის დასკვნითი გამოცდა მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "ელექტრიკოსი"