საგანმანათლებლო პროგრამა „ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი" ( III საფეხური) საწარმოო პრაქტიკის გამოცდა