ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიმდინარე წლის 31 ივლისს დაიწყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, მოლევადიანი გადამზადების კურსები შემდეგ პროგრამებზე: ბუღალტერი, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი, ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)

" />
ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიმდინარე წლის 31 ივლისს დაიწყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიმდინარე წლის 31 ივლისს დაიწყო საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, მოლევადიანი გადამზადების კურსები შემდეგ პროგრამებზე: ბუღალტერი, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი, ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)